Γενικοί όροι

O δικτυακός τόπος www.4psysio.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από τον «Γεώργιο Μώρο του Ιωάννη» (στο εξής ο «δημιουργός») με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες/ χρήστες του δικτυακού τόπου.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους χρήσης που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει/μεταρρυθμίσει ή να αιτηθεί δικαστικώς την τροποποίηση/μεταρρύθμιση των παρόντων όρων χρήσης καθώς και τυχόν ειδικότερων όρων χρήσης υπηρεσιών.

Χρήση του δικτυακού τόπου μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη/χρήστη με τους γενικούς/ειδικούς όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτών και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ο δημιουργός μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόπτει προσωρινά για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του δικτυακού τόπου . Επίσης μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε και άνευ αιτιολογίας τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου. Οι επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά που προτίθενται να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου να ελέγχουν προηγουμένως για ενδεχόμενες αλλαγές, ενώ σε περίπτωση χρήσης του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας τους με τους τροποποιημένους όρους χρήσης οφείλουν να διακόψουν άμεσα την περαιτέρω χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται απολύτως η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χρήση (ενδεικτικά: αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, ανακοίνωση, διάδοση) του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς από οποιονδήποτε τρίτο, συνολικά ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού.

Ο δημιουργός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου επιφυλάσσεται έναντι κάθε τρίτου για κάθε δικαίωμά του, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες.

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (ενδεικτικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο δημιουργό ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες του για προσωπική χρήση.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, τίτλοι εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η τυχόν εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια.

Δεσμοί προς άλλα websites

Ο δημιουργός του παρόντος δικτυακού τόπου δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks ή διαφημιστικών banners).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει ελέγξει, ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, καθώς και ότι εγγυάται ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Υποχρεώσεις – ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί και να κάνει χρήση της/των υπηρεσίας/ών του δικτυακού τόπου συμφωνεί να:

  • παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για τη δημιουργία λογαριασμού με σκοπό την πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του δικτυακού τόπου,
  • ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη.

O επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή και την μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, όνομα χρήστη και συνθηματικό που χρησιμοποιεί για την χρήση επιμέρους σελίδων του δικτυακού τόπου. Κατά συνέπεια, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο λογαριασμό του. O επισκέπτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τον δημιουργό για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, έστω και πιθανή. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (log out).

Περαιτέρω, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου για να προξενήσουν ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει δικαιώματα τρίτων ή έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία, να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών/επισκεπτών ή τρίτων και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτυακού τόπου.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο από την ως άνω χρήση, όπως και να αποζημιώσει πλήρως το δημιουργό έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του δικτυακού τόπου. Επίσης, σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και χρήσης του δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει το δημιουργό για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο και αναγνωρίζει ότι ο δικτυακός τόπος ουδεμία σχέση έχει και ουδεμία ευθύνη του προκύπτει από την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να συνάψει ο χρήστης με τους τρίτους αυτούς παροχείς υπηρεσιών.

Ο δημιουργός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι ο δημιουργός διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει οποτεδήποτε, προσωρινά ή μόνιμα, ολόκληρο ή μέρος του δικτυακού τόπου, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του ενδεχομένως να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν οφείλονται στο δημιουργό ή οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας. Ως εκ τούτου, ο δημιουργός δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική ή αποθετική), προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να δημιουργεί καθημερινά στον σκληρό του δίσκο και να διατηρεί με επιμέλειά του αντίγραφα ασφαλείας των στοιχείων και δεδομένων που καταχωρεί στο δικτυακό τόπο και στις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονται ή εξυπηρετούνται μέσω του δικτυακού τόπου.

Cookies

Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ασφάλεια

Ο δημιουργός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούν οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου. Για το σκοπό αυτό έχουν εφαρμόζονται από το δικτυακό τόπο διαδικασίες με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

Κάποιες σελίδες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί ώστε να εξασφαλίζεται στο ακέραιο η επικοινωνία. O επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σελίδα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, εφ' όσον στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας το «http» έχει μετατραπεί σε «https» και ταυτόχρονα στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται εικονίδιο με λουκέτο.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα - Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ε.Ε. και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων. Αν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού και του επισκέπτη/χρήστη του και δεσμεύει μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Τυχόν παράλειψη άσκησης από το δημιουργό οποιουδήποτε δικαιώματος ή όρου που απορρέει από τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από αυτό, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως τέτοια.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών.